Producent nawozów dolistnych
Producent nawozów dolistnych

Reklamacje i zwroty

Odpowiedzialność wobec konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

 1. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeżeli Towar jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży uregulowana jest w przepisach Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności art. 43a i nast. Ustawy o prawach konsumenta. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą w ramach Sklepu czynności prawnej w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej
 3. W razie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w pkt. 2, może żądać naprawy Towaru lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:
  1. dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub
  2. naprawić Towar, gdy Klient żąda wymiany.

  Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy bierze się pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

 4. W przypadkach wskazanych w pkt. 3 lit. (a)-(b) Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt. Szczegóły odbioru są uzgadniane indywidualnie w ramach danej reklamacji. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o niezgodności Towaru i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Sprzedawca ponosi koszty naprawy lub wymiany Towaru, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 5. W razie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w pkt. 2, może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z pkt. 3;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z pkt. 4;
  3. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 3;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Towaru wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 7. Klient, o którym mowa w pkt. 2, może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest istotna. Nie może on odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Towaru lub dowodu odesłania Towaru. Jeżeli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, o którym mowa w pkt. 2, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Klient, o którym mowa w pkt. 2, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od następujących wymogów zgodności z Umową Sprzedaży:
  1. nadawanie się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występowanie w takiej ilości i posiadanie takich cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
  3. dostarczanie Towaru z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
  4. posiadanie takiej samej jakości Towaru jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, oraz odpowiadanie opisowi takiej próbki lub takiego wzoru – oraz odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 10. Uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży przysługują tylko Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. W przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca, a w przypadku Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – w przypadku Umów Sprzedaży bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą takiej osoby fizycznej, gdy z treści tych Umów sprzedaży wynika, że posiadają one dla tej osoby charakter zawodowy, taki Klient oraz Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 11. W przypadku wykonywania roszczeń lub uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży reklamacje należy składać na adres: DR GREEN Sp. z o.o. ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów lub na adres e-mail sekretariat@dr-green.pl.
 12. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży istniejącą w chwili dostarczenia Towaru i ujawnioną w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, chyba że termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, która ujawniła się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniała w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 13. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży).
 14. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądania w terminie określonym w zdaniu pierwszym oznacza uznanie żądania za uzasadnione.
 15. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sekretariat@dr-green.pl
 16. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Klient powinien sprawdzić stan przesyłki, w szczególności czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. W szczególności Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, do otwarcia przesyłki powinno dojść w obecności kuriera lub pracownika operatora pocztowego, po czym – w wypadku uszkodzenia Towaru – należy sporządzić protokół szkody z udziałem kuriera lub pracownika operatora pocztowego oraz skontaktować się ze Sprzedawcą.

Prawo konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy.

 1. Umowa Sprzedaży zawarta przez Konsumenta ze Sprzedawcą jest umową zawartą na odległość i mają do niej zastosowanie regulacje Ustawy o prawach konsumenta, dotyczące umów zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 8.10 Regulaminu. Regulacje Ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość mają zastosowanie również do Umów Sprzedaży zawartych przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta ze Sprzedawcą. Klient będący odpowiednio Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów opisanych w pkt. 8.7 Regulaminu, w terminie 14 dni zgodnie z przepisami art. 27-38 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia
  1. dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
   1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży odbywa się poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone na przykład w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy: sekretariat@dr-green.pl, jak również wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy: ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów. W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia jej najwyższej jakości, Klient proszony jest o dołączenie dowodu zakupu do zwracanych Towarów.
 4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu od umowy , dostępnego pod tym linkiem oraz dołączanego do Zamówienia lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to dla niego obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość.