Producent nawozów dolistnych
Producent nawozów dolistnych

Dostawa i płatności

  1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Dostawa jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.
  3. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od chwili kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Po upływie tego terminu Zamówienie zostaje anulowane.
  4. Czas dostarczenia Zamówienia trwa do 5 dni, liczonych od dnia zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia (tj. czasu, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres).
  5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu jej.
  6. Klient powinien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki zawierającej Towary objęte Zamówieniem przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
  7. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Na platformie http://dr-green.pl/sklep istnieją ograniczenia tonażowe dotyczące wysyłki towarów. Waga zamówionych produktów jest sumowana, z czego wynikają następujące ceny brutto:

Forma dostawy Zakres wagowy koszyka [kg] Koszt dostawy [zł brutto]
Kurier paczka 0,2 – 1,0 8,61 zł
Kurier paczka 1,1 – 20,0 12,30 zł
Kurier paczki 20,1 – 40,0 24,00 zł
Kurier paczki 40,1 – 60,0 36,90 zł
Kurier paczki 60,1 – 80,0 49,20 zł
Kurier paczki 80,1 – 100,0 61,50 zł
Kurier paczki 100,1 – 120,0 73,80 zł
Kurier paleta 120,1 – 700,0 172,20 zł
od 700,1 w celu ustalenia indywidualnego kosztu transportu należy skontaktować się z DR. GREEN Sp. z o. o.