Producent nawozów dolistnych
Producent nawozów dolistnych

Odstąpienie od umowy

 1. Umowa Sprzedaży zawarta przez Konsumenta ze Sprzedawcą jest umową zawartą na odległość i mają do niej zastosowanie regulacje Ustawy o prawach konsumenta, dotyczące umów zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 8.10 Regulaminu. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów opisanych w pkt. 8.7 Regulaminu w terminie 14 dni zgodnie z przepisami art. 27-38 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (tj. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia
  1. dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
   1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży odbywa się poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone na przykład w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy: sekretariat@dr-green.pl, jak również wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy: ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów. W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia jej najwyższej jakości, Klient proszony jest o dołączenie dowodu zakupu do zwracanych Towarów.
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, dostępnego pod tym linkiem oraz dołączanego do Zamówienia lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to dla niego obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość.