Producent nawozów dolistnych
Producent nawozów dolistnych

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.dr-green.pl (z uwzględnieniem podstron oraz zakładek znajdujących się pod tym adresem).

Sprzedawcą oraz właścicielem i przedsiębiorcą prowadzącym Sklep jest DR. GREEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie (32-500) przy ul. Fabrycznej 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326846, posiadająca numer REGON: 120865342, NIP: 6282206223, BDO: 000026396, o kapitale zakładowym 250 050 PLN.

Kontakt i sposób porozumiewania się z między Sprzedawcą a Klientem:

  • mailowo: sekretariat@dr-green.pl
  • listownie: ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów
  • telefonicznie: 32 712 11 00 (czynny w Dni Robocze od godz. 9:00 do godz. 16:00; opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora)

Definicje

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy
Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej)
Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usług Sklepu lub zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą (Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta)
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.)
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą w ramach Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta lub o Kliencie i dokumentacja związana z jego Zamówieniami
Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia
Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem www.dr-green.pl/polityka-prywatnosci
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną dokonująca ze Sprzedawcą w ramach Sklepu czynności prawnej w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą w ramach Sklepu czynności prawnej w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz w wersji drukowanej w siedzibie Sprzedawcy, jak również przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika Sklepu poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://dr-green.pl/regulamin-sklepu-internetowego
Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego.
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dr-green.pl (z uwzględnieniem podstron oraz zakładek znajdujących się pod tym adresem), z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary.
Towar – nawóz Dr Green lub inny produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.)
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9:00 do godz. 16:00

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
1.2. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem. Osoba, która nie zapoznała się z Regulaminem, nie może korzystać ze Sklepu. Po zaakceptowaniu treści Regulaminu użytkownik zobowiązany jest do jego przestrzegania. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
1.3. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
1.4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
1.5. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari; z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1290×800 pikseli.
1.6. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych użytkowników Sklepu przez osoby nieuprawnione, dlatego użytkownicy Sklepu powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności użytkownicy Sklepu powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
1.7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
1.8. Sprzedawca oświadcza, że treści dostępne w Sklepie nie mają charakteru bezprawnego, a Sprzedawca posiada wszelkie prawa do ich rozpowszechniania.
1.9. Umowy zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta bądź Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa jego zwykłego pobytu.
1.10. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Towaru lub w inny właściwy dla danego Towaru sposób, w ramach Sklepu. W przypadku gdy Towar nie posiada określonych cech, właściwości lub funkcji (np. jest zabrudzony, lub uszkodzony), Sprzedawca w wyraźny sposób poinformuje o tym Klienta przed złożeniem przez niego Zamówienia.

2. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKRONICZNĄ
2.1. Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: kalkulatora technologii nawożenia, interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji, Konta Klienta, Koszyka, umożliwiania Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz umożliwienia przeglądania materiałów i treści zamieszczonych w Sklepie. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:
(a) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez Klienta do Konta (za pomocą przeglądarki),
(b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień,
(c) umożliwienie podawania dodatkowych danych Klienta oraz zmiany danych Klienta w ramach Konta.
2.2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszej części Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
2.3. Usługa Konta jest świadczona przez czas nieoznaczony w celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji.
2.4. Klient dokonuje Rejestracji za pośrednictwem interaktywnego formularza udostępnionego w Sklepie, podając adres e-mail i hasło, a także zaznaczając oświadczenie o zapoznaniu się oraz wyrażeniu zgody na związanie postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu.
2.5. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysyłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta, zostaje między Klientem a Sprzedawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
2.6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane powyżej w Regulaminie). Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.
2.7. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
2.8. Zarejestrowany Klient w ramach swojego Konta ma możliwość podania oraz zmiany swoich innych danych, tj.:
(1) w zakładce „Twoje dane”:
(a) imienia i nazwiska – w przypadku osoby fizycznej;
(b) numeru telefonu;
(c) wyświetlanej nazwy;
(d) hasła – aktualnego oraz nowego (możliwość zmiany hasła);
(2) w zakładce „Adres dostawy” – adres dostawy, tj.:
(a) ulica i numer;
(b) kod pocztowy;
(c) miasto;
(3) w zakładce „Dane do faktury” – możliwość wyboru wystawienia faktury na: firmę lub osobę fizyczną:
(a) imienia i nazwiska – w przypadku osoby fizycznej;
(b) adresu rozliczeniowego, tj. ulica i numer, kod pocztowy, miasto;
(c) nazwy firmy – w przypadku Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
(d) NIP – w przypadku Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
W przypadku podania powyższych danych w zakładkach „Dane do faktury” oraz „Adres dostawy”, dane te zostaną domyślnie użyte na stronie Zamówienia w ramach jego składania.
2.9. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz utrzymywać je w takim stanie przez cały okres posiadania Konta. Klient zobowiązany jest do aktualizacji wszelkich podanych przy Rejestracji i w ramach Konta danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
2.10. Usługa Koszyka ma charakter jednorazowy obejmujący czas, w jakim w Koszyku znajdują się niezakupione Towary. Korzystanie z usługi Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka. Usługa Koszyka ulega zakończeniu z chwilą dokonania złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą.

3. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY
3.1. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika Sklepu. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem Rejestracji i logowania, korzystając z procedury „Kontynuuj bez rejestracji”.
3.2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować, również z poziomu Koszyka (zmiana ilości Towarów zatwierdzana jest przyciskiem „Zaktualizuj koszyk”).
3.3. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient ma możliwość przystąpienia do składania Zamówienia (przycisk „Realizuj zamówienie”) lub kontynuowania przeglądania Sklepu i dodawania do Koszyka kolejnych Towarów (przycisk „Kontynuuj zakupy”). W przypadku wyboru opcji przystąpienia do składania Zamówienia (kliknięcia przycisku „Realizuj zamówienie”) Klientowi wyświetlana jest zawartość Koszyka i Klient ma wówczas możliwość zaktualizowania jego zawartości (przycisk „Zaktualizuj koszyk”) oraz przejścia do składania Zamówienia (przycisk „Dalej”). Składając Zamówienie, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia dane do dostawy i kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy: ulica i numer, kod pocztowy, miasto) lub potwierdza je po zalogowaniu się na Konto (w przypadku danych podanych przez Klienta w ramach Konta w zakładkach „Dane do faktury” oraz „Adres dostawy” jako dane domyślnie używane na stronie Zamówienia). Klient ma również możliwość zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT – w takim przypadku Klient ma możliwość wyboru wystawienia faktury na firmę (opcja „Firma” – w przypadku Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) lub osobę fizyczną (opcja „Osoba fizyczna”) – w takim przypadku wskazuje dodatkowo dane do tej faktury: w przypadku opcji „Firma”: nazwę firmy, NIP, adres rozliczeniowy, tj. ulica i numer, kod pocztowy, miasto; w przypadku opcji „Osoba fizyczna”: imię i nazwisko; adres rozliczeniowy, tj. ulica i numer, kod pocztowy, miasto). Składając Zamówienie, Klient dokonuje także wyboru formy płatności spośród form dostępnych w czasie składania Zamówienia w Sklepie. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient, po zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Sklepu internetowego i ich zaakceptowaniu, zaznacza oświadczenie o ich akceptacji, a następnie zatwierdza Zamówienie oraz przesyła je do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”
3.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia. W procesie składania Zamówienia, do chwili kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu (przycisk „Edytuj”).
3.5. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
3.6. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o którym mowa w pkt 3.7 poniżej.
3.7. Sprzedawca po zweryfikowaniu, że Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji, wysyła Klientowi wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Wiadomość z tym potwierdzeniem powinna zawierać co najmniej załączoną treść niniejszego Regulaminu, potwierdzenie Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży i informację o przysługującym kupującemu prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży (jeżeli prawo takie mu przysługuje).
W przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeżeli Klient uiścił już płatność, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a płatność jest nienależna i Sprzedawca zwróci ją Klientowi niezwłocznie od jej zaksięgowania na rachunku bankowym, nie później jednak niż w terminie jednego Dnia Roboczego. Postanowienia pkt. 7.8 stosuje się odpowiednio.
3.8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu i wysyłana jest ona na adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres. Klientowi, który złożył Zamówienie, zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.
3.9. Czas Realizacji Zamówienia, wynosi do 4 (czterech) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po: (a) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, (b) płatność elektroniczna za pośrednictwem internetowego systemu płatności – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności – w każdym przypadku po zweryfikowaniu, że Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i po przesłaniu wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji, o których mowa w pkt. 3.7.
3.10. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy Sprzedaży trwa do czasu skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub do upływu terminów, w których Klient z takiego prawa może skorzystać.

4. CENY I PŁATNOŚCI
4.1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Łączna (ostateczna) cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Na łączną (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar, koszt dostawy Towaru do Klienta oraz koszt dodatkowy, który może być związany z wybraną przez Klienta formą płatności, o których to kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia – w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości łącznej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za dostawę będzie podana w Sklepie w opisie Towaru.
4.2. Wiążąca i łączna (ostateczna) cena wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
4.3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
(a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia;
(b) płatność BLIK, przelew online poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;
(c) płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).
Skorzystanie z form płatności obsługiwanych przez zewnętrzne systemy płatności wiąże się z koniecznością akceptacji warunków świadczenia usługi przez ten zewnętrzny system płatności, z którymi Użytkownik może się zapoznać na stronie internetowej tego zewnętrznego systemu płatności.
4.4. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
4.5. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
4.6. W każdym przypadku obniżenia ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

5. DOSTAWA
5.1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5.2. Dostawa jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.
5.3. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od chwili kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Po upływie tego terminu Zamówienie zostaje anulowane.
5.4. Czas dostarczenia Zamówienia trwa do 5 (pięciu) dni, liczonych od dnia zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.
5.5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu jej.
5.6. Klient powinien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki zawierającej Towary objęte Zamówieniem przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

6. UPRAWNIENIA KLIENTA
6.1. Umowa Sprzedaży zawarta przez Konsumenta ze Sprzedawcą jest umową zawartą na odległość i mają do niej zastosowanie regulacje Ustawy o prawach konsumenta, dotyczące umów zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 8.10 Regulaminu. Regulacje Ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość mają zastosowanie również do Umów Sprzedaży zawartych przez Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta.
6.2. Do każdej Umowy Sprzedaży Towaru zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące odpowiedzialności za zgodność produktu z umową sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. 7.10 oraz pkt. 10 Regulaminu.
6.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostawę Towarów objętych Zamówieniem. Sprzedawca ponosi także odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki zawierającej Towary lub nieterminową dostawę, w czasie od wydania jej do przewozu do dostarczenia do miejsca przeznaczenia (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10 Regulaminu).

7. REKLAMACJE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ
7.1. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
7.2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeżeli Towar jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży uregulowana jest w przepisach Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności art. 43a i nast. Ustawy o prawach konsumenta.
7.3. W razie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w pkt. 7.2, może żądać naprawy Towaru lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:
(a) dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub
(b) naprawić Towar, gdy Klient żąda wymiany.
Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy bierze się pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
7.4. W przypadkach wskazanych w pkt. 7.3 lit. (a)-(b) Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt. Szczegóły odbioru są uzgadniane indywidualnie w ramach danej reklamacji. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o niezgodności Towaru i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Sprzedawca ponosi koszty naprawy lub wymiany Towaru, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
7.5. W razie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w pkt. 7.2, może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli:
(a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z pkt. 7.3;
(b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z pkt. 7.4;
(c) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
(d) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 7.3;
(e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
7.6. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Towaru wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
7.7. Klient, o którym mowa w pkt. 7.2, może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest istotna. Nie może on odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania Towaru lub dowodu odesłania Towaru. Jeżeli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
7.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, o którym mowa w pkt. 7.2, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.9. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Klient, o którym mowa w pkt. 7.2, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od następujących wymogów zgodności z Umową Sprzedaży:
(a) nadawanie się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
(b) występowanie w takiej ilości i posiadanie takich cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
(c) dostarczanie Towaru z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
(d) posiadanie takiej samej jakości Towaru jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, oraz odpowiadanie opisowi takiej próbki lub takiego wzoru
– oraz odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
7.10. Uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży przysługują tylko Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. W przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca, a w przypadku Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – w przypadku Umów Sprzedaży bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą takiej osoby fizycznej, gdy z treści tych Umów sprzedaży wynika, że posiadają one dla tej osoby charakter zawodowy, taki Klient oraz Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłączają między sobą rękojmię za wady.
7.11. W przypadku wykonywania roszczeń lub uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży reklamacje należy składać na adres: DR GREEN Sp. z o.o. ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów lub na adres e-mail sekretariat@dr-green.pl.
7.12. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży istniejącą w chwili dostarczenia Towaru i ujawnioną w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, chyba że termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, która ujawniła się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniała w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
7.13. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży).
7.14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądania w terminie określonym w zdaniu pierwszym oznacza uznanie żądania za uzasadnione.
7.15. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sekretariat@dr-green.pl
7.16. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić stan przesyłki, w szczególności czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. W szczególności Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, do otwarcia przesyłki powinno dojść w obecności kuriera, po czym – w wypadku uszkodzenia Towaru – należy sporządzić protokół szkody z udziałem kuriera oraz skontaktować się ze Sprzedawcą.

8. ZWROTY. PRAWO KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Umowa Sprzedaży zawarta przez Konsumenta ze Sprzedawcą jest umową zawartą na odległość i mają do niej zastosowanie regulacje Ustawy o prawach konsumenta, dotyczące umów zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 8.10 Regulaminu. Regulacje Ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość mają zastosowanie również do Umów Sprzedaży zawartych przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta ze Sprzedawcą. Klient będący odpowiednio Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów opisanych w pkt. 8.7 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni zgodnie z przepisami art. 27-38 Ustawy o prawach konsumenta.
8.2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia
(1) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
(a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
(b) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
(2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży odbywa się poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone na przykład w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy: sekretariat@dr-green.pl, jak również wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy: ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów. W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia jej najwyższej jakości, Klient proszony jest o dołączenie dowodu zakupu do zwracanych Towarów.
8.4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8.5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to dla niego obowiązkowe.
8.6. W przypadku przesłania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
8.7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
8.9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
8.11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

9. ZMIANA REGULAMINU
9.1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawcy lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu) lub innych ważnych powodów, którymi mogą być w szczególności zmiany sposobów płatności i dostaw lub zmiany w zakresie funkcjonalności Sklepu, w tym w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
9.2. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieni w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu poprzez złożenie Sprzedawcy wyraźnego oświadczenia o takiej odmowie akceptacji. W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia Konta Klienta, który oświadczenie takie złożył. W przypadku gdy Klient nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji w tym terminie, przyjmuje się, że zmiany takie akceptuje.
9.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

10. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, stosuje się do nich szczególne, następujące postanowienia:
(a) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi z winy nieumyślnej, oraz odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat,
(b) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie,
(c) spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy,
(d) z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11.2. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
11.3. W przypadku naruszania przez zarejestrowanego Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca uprawniony jest, wedle swojego wyboru, do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy dotyczącej utrzymania Konta lub do zawieszenia świadczenia takich usług przez okres przez siebie wybrany. O wypowiedzeniu lub zawieszeniu Sprzedawca poinformuje zarejestrowanego Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy Rejestracji.
11.4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
11.5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
11.6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
11.7. Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta akcie prawnym.
11.8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może ponadto skorzystać z następujących przykładowych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
(a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą;
(b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
(c) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, poprzez skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
11.9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.dr-green.pl/polityka-prywatnosci. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Data wejście Regulaminu w życie: 21.05.2024